Στο πλαίσιο της σωστής ηχοληψίας ενός βίντεο επιλέγουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε το ακουστικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό σε ποιότητα. Πραγματοποιούμε καταγραφή, μίξη/επεξεργασία και αναπαραγωγή των ήχων (φωνή, μουσική, κτλ).
Η ηχοληψία περιλαμβάνει την αποτύπωση των ήχων με βάση συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές προκειμένου να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και αξιοποίησης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής, κατά την οποία ο ηχολήπτης δεν αρκείται απλώς στην παθητική καταγραφή των ήχων, αλλά ενδιαφέρεται και συμμετέχει ενεργά στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου (ποιοτικά, ακουστικά και αισθητικά) αποτελέσματος.