Ο σχεδιασμός παραγωγής ενός εταιρικού βίντεο αφορά στον συντονισμό και την οργάνωση τόσο του εξοπλισμού όσο και του προσωπικού. Συγκεκριμένα, στον σχεδιασμό της παραγωγής εντάσσεται η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, ο σχεδιασμός, αλλά και η ανάλυση της εκτέλεσης της παραγωγής ενός βίντεο.