ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ HONEYBEE

Η Honeybee Audiovisual διαθέτει πιστοποίηση προτύπου ΕΛΟΤ 1435 και ISO 9001. Ειδικότερα, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση ποιότητας των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.

Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και ανακοίνωσης προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται στο ΠΔ 261/1997 όπου αναφέρονται ως «διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες».

Το παρόν πρότυπο εκδόθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου 2008) και συγκεκριμένα του Άρθρου 12, εδάφιο 3.

Στον Ν. 3688/2008 προβλέπεται ότι οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου που καταρτίζει ο ΕΛΟΤ για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ HONEYBEE

Η Διοίκηση της επιχείρησης, μέσω τακτικών και έκτακτων συσκέψεων, εντοπίζει και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Συστήματος και, παράλληλα, θέτει μετρήσιμους, αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης, συνεπείς με το Όραμα, την Αποστολή, τις Αξίες και την Πολιτική Ποιότητας, τους οποίους παρακολουθεί διαρκώς ώστε να διασφαλίζεται, αφενός η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος και, αφετέρου, η καταλληλότητα της Πολιτικής Ποιότητας.

Γενικοί στόχοι ποιότητας της εταιρείας είναι:

/ Η εξασφάλιση άριστου διαφημιστικού προϊόντος που δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις μάρκες και τους επιχειρηματικούς στόχους των πελατών μας.
/ Η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες, η εστίαση και συνεχής παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους.
/ Η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, τεχνικών πόρων και μεθοδολογιών.
/ Η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των υπηρεσιών.